FAQ

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.

Pytania ogólne


 • Czy znając wyłącznie potrzebę lub problem do zaadresowania przez oprogramowanie, jesteście w stanie pomóc?

  Naszym nadrzędnym celem jest nie tyle dostarczanie oprogramowania, co realne adresowanie potrzeb i rozwiązywanie problemów naszych klientów. Zanim zaczniemy wspólnie tworzyć wizję funkcjonalności oprogramowania przeprowadzimy głęboką analizę, którą ujawnimy potrzeby. Następnie ułożymy je według priorytetów na podstawie wartości biznesowych. Będziemy również szukali ścieżek do optymalizacji działania Twoich procesów biznesowych, nie tylko z perspektywy samego oprogramowania.

 • Obawiam się problemów przy tworzeniu oprogramowania wynikających z mojego braku merytorycznej wiedzy o tym procesie. Czy słusznie?

  Kluczową wartością we współpracy z klientami nieposiadającymi wiedzy technologicznej jest dla nas przybliżenie ich do technologii tak bardzo, jak to tylko możliwe. Dlatego poświęcamy dużo czasu i uwagi starannemu tłumaczeniu każdego etapu procesu powstawania oprogramowania. Służymy również doradztwem tak, aby podejmowane decyzje projektowe były w pełni świadome i podejmowane na podstawie zrozumiałych wartości.

 • Nie wiem jak zarządzać budżetem na stworzenie oprogramowania. Co robić?

  Wielu klientów boi się ujawnienia budżetu na wczesnej fazie projektu sądząc, że wpłynie to negatywnie na wycenę projektu. To najczęstszy błąd i przyczyna frustracji w procesie tworzenia oprogramowania. Realne zdefiniowanie budżetu pozwala spojrzeć na potrzeby funkcjonalne z wielu perspektyw. Posiadając świadomość ograniczonego budżetu możemy szukać rozwiązań bardziej ekonomicznych, które być może nie będą w pełni satysfakcjonujące, ale na tym etapie zaadresują potrzeby i będą wystarczające. Wraz ze wzrostem wartości biznesowej całego przedsięwzięcia obszary te mogą zostać rozwinięte, jednak nie musi się to wydarzyć od razu. Istnieje kilka sprawdzonych rozwiązań pozwalających na kontrolowany sposób zarządzania budżetem - przedstawimy je i pomożemy w tym zadaniu jak tylko się poznamy.

 • Czy rozwój oprogramowania w metodologii zwinnej nie spowoduje opóźnień, rozmycia się celów i zwiększenia kosztów?

  To jedna z najczęstszych obaw, jaka pojawia się na wczesnym etapie rozmów o realizacji nowego projektu. W skrócie: nie. Zwinne podejście do projektu nie wyklucza postawienia sobie jasnych celów i punktów na osi czasu, które mają zostać osiągnięte. Natomiast częste i małe iteracje projektowe pozwalają szybciej otrzymać pożądane funkcjonalności przy zmniejszonym budżecie. Połączenie lean developmentu z ciągłą walidacją wymagań i założeń idealnie weryfikuje wcześniejszą analizę potrzeb. De facto analiza postępuje wraz z rozwojem projektu i w sposób naturalny optymalizuje jego zakres ograniczając zbędne kroki.

 • Skąd mam wiedzieć, czy podołacie technologicznie pracując nad moim projektem?

  Jeżeli nasze portfolio nie jest wystarczającym argumentem chętnie przeprowadzimy prezentację możliwości technologicznych i porozmawiamy o wyzwaniach, które napotkaliśmy przez lata pracy nad innymi projektami i sposobu, w jaki znaleźliśmy rozwiązania problemów, które pozornie były nierozwiązywalne.

 • Jak powinna wyglądać nasza komunikacja w trakcie trwania projektu?

  W komunikacji z klientami stawiamy przede wszystkim na szczerość, otwartość i transparentność. Pozwala to uniknąć niedopowiedzeń przy jednoczesnym budowaniu trwałego, obustronnego zaufania.

 • W jaki sposób możemy zarządzać harmonogramem projektu, aby nie rozciągał się w czasie?

  Na każdy projekt patrzymy w dwóch skalach - mikro i makro. W skali makro określamy kamienie milowe dotyczące modułów i obszarów funkcjonalnych, które chcemy osiągnąć w konkretnej kolejności i punktach na osi czasu projektu. W skali mikro zarządzamy zadaniami w iteracjach nie dłuższych niż 2 tygodnie, przez co w pełni panujemy nad etapem realizacji i możemy dynamicznie reagować, na pojawiające się zagrożenia przez np. zwiększenie wewnętrznego zasobu.

 • Co, jeżeli moi użytkownicy nie będą chcieli korzystać ze stworzonego wspólnie oprogramowania, lub będą robili to niezgodnie z założeniami?

  Wdrożenie nie jest ostatnim etapem cyklu rozwoju oprogramowania w aveneo. Pomagamy w szkoleniach i treningach użytkowników. Jesteśmy do tego najlepszym partnerem, ponieważ znamy wszystkie założenia projektowe i pełną mechanikę dostarczonego rozwiązania. Da to gwarancję satysfakcji i zrozumienia rozwiązania, a przy okazji pozwoli zebrać wnioski od użytkowników dotyczące potencjalnych optymalizacji i nowych funkcjonalności.

 • W jaki sposób pogodzić wiele różnych ról użytkowników oprogramowania, aby nie powstawały wewnętrzne sprzeczności?

  W przypadku dużych projektów trudno jest zebrać wszystkich interesariuszy na każdym spotkaniu. Pojawiające się oczekiwania różnych działów, które wzajemnie się wykluczają, są rzeczą zupełnie naturalną. Naszą rolą jest zebrać wszystkie potrzeby i zaprojektować takie rozwiązanie, które uwzględni wszystkie procesy biznesowe, a te stojące w wzajemnej opozycji pogodzi w spójną i logiczną całość.

 • Mam poważne obawy, czy projekt ostatecznie się powiedzie. Jak sobie z tym radzić?

  To zupełnie normalne! Każda inwestycja niesie pewne ryzyko. W zależności od źródła obaw należy wdrożyć dodatkowy poziom zabezpieczeń. Z naszej strony postaramy się znaleźć takie narzędzia, które pozwolą pozbyć się stresu i zagwarantują sukces projektu. Przykładowo jeżeli obawy dotyczą zakresu funkcjonalnego sugerujemy wskazanie najbardziej wartościowych funkcjonalności i zbudowanie małego wycinka oprogramowania, a następnie walidację założeń i sprawdzenie w realnym środowisku, czy rozwiązanie jest satysfakcjonujące.

Oprogramowanie produkcyjne - moduł WMS


 • Posiadamy już oprogramowanie magazynowe. Czy musi ono zostać zastąpione?

  Każdorazowo analizujemy sytuację oprogramowania naszych klientów w sposób indywidualny. Nie możemy więc przyjąć generalnego stwierdzenia, że oprogramowanie to należy zastąpić lub utrzymać. Kierujemy się jednak zasadą, że jeżeli coś działa w sposób zadowalający, to należy myśleć o integracji, a nie jego zastępowaniu.

 • Mój magazyn rozliczany jest wolumetrycznie - nie posiadamy w nim informacji o każdej pojedynczej pozycji magazynowej. Czy możecie to zmienić?

  To bardzo często spotykany przypadek, gdzie magazyn prowadzony jest głównie na potrzeby księgowo-rozliczeniowe. Ilość posiadanych komponentów czy surowców jest określona dokumentami zakupowymi, ale nie znajduje odzwierciedlenia w inwentaryzacji poszczególnych pozycji. W takim wypadku rekomendujemy wspólną realizację magazynu ilościowego który pozwoli np. zaspokoić zapotrzebowania materiałowe poszczególnych procesów, a dotychczasowy magazyn pozostawić wyłącznie w celach księgowych i zintegrować oba, aby stany były odzwierciedlone 1:1.

 • Jesteśmy na etapie inwestycji w nową halę magazynową. Kiedy powinniśmy myśleć o wdrożeniu nowego oprogramowania magazynowego?

  Zwlekanie z wdrożeniem oprogramowania magazynowego nie jest dobrym pomysłem. Rozwiązania, które projektujemy na potrzeby magazynów są elastyczne i pozwalają na łatwą zmianę ich struktury w czasie. Im szybciej oprogramowanie będzie wdrożone, tym mniej pracy będzie wymagała inwentaryzacja pozycji na większej powierzchni magazynowej.

 • Posiadam kilka lokalizacji magazynowych, w tym magazyny u dostawców surowców. Czy Wasze oprogramowanie pomoże zarządzać takimi lokalizacjami?

  Tak, naturalnie. Dzięki podziałom strukturalnym magazynu możemy wydzielić lokalizacje magazynowe i przypisać role i uprawnienia wybranym osobom. W praktyce oznacza to, że dostawca może otrzymać własną, wydzieloną część magazynu, w której wszystkie operacje będą rejestrowane tak samo jak w centralnym magazynie. Przesunięcia międzymagazynowe mogą być uzupełnione o dodatkowe procesy biznesowej, np. proces logistyczny, awizacja itp.

 • W naszym magazynie przechowujemy bardzo różne komponenty - od drobnicy, po wielkogabarytowe pozycje. Niestety mamy problem ze świadomością dostępnego miejsca i zmiany jego struktury w czasie, w zależności od potrzeb.

  Możemy rozwiązać ten problem projektując rozwiązanie, które na podstawie kubatury pozycji magazynowych będzie wyliczało dostępność miejsca i optymalizowało jego strukturę w czasie sugerując automatycznie zmiany. W połączeniu z automatyką magazynową (np. przesuwne ściany magazynowe) magazyn może automatycznie ewoluować i znacznie efektywniej wykorzystać dostępną powierzchnię.

Oprogramowanie produkcyjne - moduł APS


 • Czy moduł planowania może reagować na zmiany w warunkach produkcyjnych?

  Oczywiście! Główną ideą posiadania dedykowanego oprogramowania do planowania produkcji jest stworzenie takich rozwiązań, które pomogą adresować sytuacje incydentalne realnie występujące w Twojej produkcji. Brak surowca lub komponentów do produkcji? Awaria maszyny lub niedostępność operatorów? Wszystkie te przypadki mogą zostać zasygnalizowane z wyprzedzeniem, co pozwoli na walidację planu produkcyjnego i jego dostosowanie do panujących warunków.

 • Do tej pory nie planowaliśmy produkcji. Nasi kierownicy produkcji zajmują się tym codziennie i nie widzimy potrzeby zmiany tego.

  Prawdą jest, że wiele firm produkcyjnych działa właśnie w takim modelu. Brak poczucia potrzeby precyzyjnego planowania z wyprzedzeniem wynika z faktu, że kierownicy produkcji nie dostrzegają korzyści z optymalizacji. Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że rolą kierownika produkcji nie jest harmonogramowanie procesów produkcyjnych, a ich nadzorowanie. Czas poświęcany na reagowanie na sytuacje incydentalne, wynikające z braku planu, mogliby poświęcić na podniesienie jakości produkcji czy jej optymalizację.

 • Planujemy produkcję w Excelu. Dlaczego potrzebujemy dedykowanego narzędzia?

  Planowanie produkcji w arkuszu kalkulacyjnym jest bardzo czasochłonnym i ryzykownym procesem. Zaczynając od spójności danych, w zależności od tego ilu planistów może pracować nad jednym arkuszem, przez fakt budowania złożonych zależności w środowisku produkcyjnym wynikających np. z dostępności surowców, komponentów, zasobu ludzkiego czy sprawności maszyn. Nanoszenie korekt na taki plan w czasie rzeczywistym jest praktycznie niemożliwe. Niemożliwe jest również monitorowanie postępów produkcji.

 • Czy dedykowany harmonogram produkcyjny potrafi wyliczyć czas poszczególnych procesów i czynności?

  Tak. To jedna z kluczowych cech, której nie da się osiągnąć żadnym innym narzędziem. Po pierwsze znając charakterystykę procesów technologicznych i wolumen produkcji możemy wyliczyć szacowany czas realizacji poszczególnych zleceń i procesów. Po drugie możemy algorytmy zasilić danymi historycznymi i na tej zasadzie jeszcze precyzyjniej ułożyć plan produkcyjny. Dodatkowo procesy realizowane na tym samym stanowisku mogą interferować wzajemnie, wpłynie to na czasy realizacji (np. czas przezbrojenia maszyny), co również może zostać uwzględnione w planie.

 • Nie zależy nam na bardzo precyzyjnym planie produkcyjnym. Nasza produkcja jest niskonakładowa. Traktujemy ją jako listę zadań. Czy możecie dostarczyć nam takie narzędzie?

  W przypadku produkcji niskonakładowej lub produkcji o niezmiennej specyfice procesów technologicznych rekomendujemy zastąpienie precyzyjnego harmonogramu narzędziem, które pozwoli planować cele produkcyjne lub wręcz dostarczać listę zadań na poszczególne stanowiska produkcyjne ułożoną według priorytetów. Nie ma potrzeby planowania z dokładnością do minut, ponieważ nie wpłynie to na wydajność stanowisk. Plan produkcyjny pozwoli jednak budować obustronną świadomość nakładów, które muszą zostać wyprodukowane i punktu w czasie, kiedy dana skala produkcji zostanie osiągnięta.

Oprogramowanie produkcyjne - moduł CRM


 • Posiadamy już narzędzie do zarządzana sprzedażą i niekoniecznie chcemy je zmieniać. Zależy nam jednak na precyzyjnym ofertowaniu klientów. Czy jest to możliwe?

  Oczywiście. Naszym celem nie jest dostarczanie oprogramowania klasy CRM w kontekście zarządzania kontaktami czy historią komunikacji, choć oczywiście możemy również takie oprogramowanie stworzyć. Kluczowymi wartościami w oprogramowania CRM dla produkcji jest centralizacja danych przez integrację istniejących rozwiązań, precyzyjne generowanie ofert produkcyjnych zgodnych z marszrutą procesową i możliwość dostarczenia panelu klienta, który posłuży do dalszej komunikacji. Tak przygotowane oferty mogą zwrotnie trafić również do posiadanego oprogramowania CRM.

 • Czy panel klienta możemy wykorzystać do wymiany innych danych?

  Tak. Panel klienta może dążyć do zastąpienia komunikacji realizowanej np. pocztą elektroniczną. Nasi klienci często dostarczają w panelu klienta dokumenty rozliczeniowe, dokumenty jakościowe, instrukcje obsługi czy etykiety produktowe.

 • Obawiam się, że w panelu klienta mogą znaleźć się dane, których niekoniecznie chcemy udostępnić naszym klientom.

  Podczas projektowania rozwiązania dokładnie wskazujemy jakimi danymi chcemy dzielić się z klientami. Rozumiemy, że transparentność procesowa nie zawsze musi być korzystna szczególnie z punktu widzenia sprzedażowego. Dla bezpieczeństwa danych panel klienta jest osobnym rozwiązaniem, które posiada własną, niezależną bazę danych, a wymiana danych z oprogramowaniem produkcyjnym i resztą systemu następuje w ściśle kontrolowanych warunkach.

 • Kalkulujemy koszty produkcyjne, uśredniając wiele danych. Dlaczego mielibyśmy kalkulować każdy z produktów i procesów z osobna?

  Kalkulacja uśredniona nie pozwala na ujawnienie realnej marsowości produkcji. Uśrednia wszystkie koszty pomiędzy wszystkie zlecenia klientów i daje świadomość wyłącznie globalnej marży. Często zdarza się, że procesy produkcyjne mają skrajnie różne marże i tylko od wolumetrii poszczególnych z nich zależy, czy i jak bardzo rentowna będzie produkcja w danym oknie czasu. Kalkulacja każdego zamówienia z osobna zwiększa świadomość kosztów i pozwala podejmować decyzje w sposób zrównoważony.

 • W naszych kalkulacjach produkcyjnych pojawia się bardzo wiele zmiennych - ceny surowców, fluktuacje na rynkach walut, dostępność komponentów. Czy kalkulator może uwzględniać takie parametry?

  Oczywiście. Świadomość czynników wpływających na koszt i możliwości produkcyjne jest kluczowa, do przygotowania precyzyjnych kalkulacji. Kluczowym jest więc zdefiniowanie właściwego algorytmu, a następnie regularne rekalkulację ofert, również tych zakontraktowanych. Pozwala to na bieżąco kalkulować rentowność produkcji i podpisywać wyłącznie umowy, które są opłacalne.

Oprogramowanie produkcyjne - moduł MRP


 • Nasza produkcja jest ściśle zależna od łańcucha dostaw. Często musimy poszukiwać alternatyw i uczestniczyć w licytacjach. Czy możecie zaadresować takie potrzeby?

  Tak. Zaopatrywanie procesów produkcyjnych w zapasowe źródło surowców jest jak najbardziej naturalnym rozszerzeniem normalnego procesu zaopatrzenia. Oprogramowanie dotyczące zaopatrzenia jest bardzo zależne od charakteru produkcji. Jeżeli surowiec pozyskiwany jest w wyniku udziału w licytacjach lub odbywa się sporadycznie i niejako dyktuje możliwości produkcyjne należy tak zaprojektować oprogramowanie, aby punktem wyjścia był właśnie materiał i optymalizować pozostałe procesy i działu korzystając z tego kryterium.

 • Dostawcy surowców często nie przestrzegają grafiku dostaw, a dostawy są często niekompletne i trudne do kontroli. Jak temu zaradzić?

  To bardzo powszechny problem, z którym wielokrotnie się mierzyliśmy. Najlepszym wyjściem z sytuacji jest zbudowanie portalu logistycznego, w którym każdy z dostawców będzie posiadał konto i będzie awizował określone dostawy potwierdzając ilościowo dostarczanie surowców i komponentów. Pozwoli to również na wymianę dokumentów jakościowych, kontrolę rozliczeń i budowanie własnego klasyfikatora dostawców. Dzięki temu zamówienia będzie można składać u tych dostawców, których ranking będzie jak najwyższy.

 • Posiadam dużo resztek materiałowych, które mogą zostać wykorzystane do produkcji próbnej. Jak to zrobić?

  Projektując oprogramowanie i mając świadomość takiej sytuacji zawsze rekomendujemy, aby procesy produkcji próbnej oznaczać, a następnie w module zaopatrzenia automatycznie sugerować wykorzystanie, o ile takie istnieją, resztek magazynowych. Pozwala to obniżyć koszty próbnej produkcji i lepiej zagospodarować surowiec, który potencjalnie mógłby zostać przeznaczony do utylizacji.

 • Zamawiając surowce lub komponenty zauważyliśmy, że często zamawiamy małe partie u tych samych dostawców. Czy da się to zoptymalizować?

  Oczywiście. Zamawianie małych partii nie pozwala na negocjację cen. Co innego, jeśli zgrupujemy z danego okresu wszystkie zapotrzebowania i złożymy jedno, większe zapytanie. Możemy do tego dodać jeszcze np. predykcję przyszłych zapotrzebowań na podstawie złożonych ofert produkcyjnych, dla jeszcze większych zamówień i jeszcze lepszych cen.

 • Zdarza się, że ten sam surowiec zaopatruje kilka różnych zamówień naszych klientów. Czy wasze oprogramowanie rozwiązuje ten problem?

  Tak. Wymaga to jednak integracji z modułem magazynu WMS i, w warunkach idealnych, z modułem produkcyjnym MES. Dzięki takiej integracji stan surowca lub komponentów w lokalnym magazynie w module zaopatrzenia będzie zawsze aktualny i będziemy mogli zapobiegać sytuacjom, gdy jest on np. potrzebny na dwóch stanowiskach na raz.

Oprogramowanie produkcyjne - moduł QMS


 • Używamy ręcznego znakowania wyrobów wstrzymanych do kontroli, ale często mamy problem z ich lokalizacją. Czy możecie pomóc lokalizować te wyroby?

  Tak. Ręczne znakowanie zarówno surowców jak i komponentów, a także produktów i półproduktów w produkcji w toku to najczęściej adresowana przez nas sytuacja. W teorii stosowanie tzw. żółtych karteczek skutecznie buduje świadomość, które pozycje wymagają kontroli, ale w praktyce nie pozwala na ich szybkie lokalizowania i weryfikację. Dlatego proponujemy integrację pozycji do kontroli zarówno z panelem produkcyjnym jak i magazynem, aby dział kontroli jakości otrzymywał natychmiastowe powiadomienia o nowych pozycjach wraz z ich dokładną lokalizacją magazynową.

 • Istotne jest dla nas znakowanie problemów jakościowych na naszych produktach. Co możecie zaproponować?

  W zależności od charakteru procesów produkcyjnych proponujemy cyfrowe znakowanie wad produkcyjnych. Możliwości są niemal nieograniczone - od integracji z systemami detekcji anomalii i wad, przez ręczne flagowanie produktów po wykorzystanie uczenia maszynowego (AI), do automatycznego wykrywania odstępstw, od przyjętych norm jakościowych.

 • Czy dla różnych wad możemy realizować różne ścieżki dalszego postępowania?

  Oczywiście. Niektóre wady produkcyjne dają się naprawić w procesie tzw. reworku, czyli ręcznej naprawy produktu. Inne mogą wymagać powtórzenia procesów produkcyjnym. Jeszcze inne mogą zostać zaklasyfikowane jako obniżonej jakości lub po prostu zutylizowane, jako niezdatne do użycia. Projektując rozwiązanie należy uwzględnić wady produktowe, które mogą wystąpić i od nich wyjść przy dostarczaniu akcji możliwych do zrealizowania na konkretnych pozycjach.

 • Często wracają do nas produkty, które zostały dostarczone do klientów końcowych. Czy reklamacje też możecie zaadresować?

  Jak najbardziej. W połączeniu z innymi modułami (np. helpdesk) możemy zarejestrować zgłoszenie reklamacyjne, a następnie w module QMS zweryfikować zgłoszone problemy jakościowe. Dodatkowo dzięki traceability produktowemu i pełnej historii magazynowej z modułu WMS możemy prześledzić proces produkcyjny aby znaleźć źródło problemu. Warto zwrócić również uwagę, że samo wdrożenie kontroli jakości ze skutecznym oprogramowaniem powinno przyczynić się do zmniejszenia liczby reklamacji i ogólnej poprawy jakości, choć reklamacji nie da się uniknąć.

 • Czy jest możliwe wskazywanie predykcyjne produktów, które należy poddać kontroli jakości dla podniesie standardów produkcji?

  Do tego celu wykorzystujemy obserwowanie procesów produkcyjnych i wchodzących w ich skład: surowce i komponenty. Każda zmiana parametrów powoduje powstanie nowej krzyżówki, którą warto przetestować jakościowo. Jeżeli zmienia się partia komponentów, lub powstaje ich nowe połączenie mogą powstać nowe problemy jakościowe.

 • Czy oprogramowanie może być zgodne z przyjętą przez nas strategią rozwiązania problemów, np. raportem 8D?

  Oczywiście. Warto jednak zwrócić uwagę, że różne metodologie standaryzują sposób postępowania w przypadku wystąpienia problemów jakościowych jak i sposób postępowania w celu uniknięcia takich problemów. Dlatego kluczowym jest świadomy wybór metodologii (np. wspomniany Raport 8D) w celu dostosowania wszystkich obszarów oprogramowania do charakterystyki procesu.

Oprogramowanie produkcyjne - moduł Traceability


 • Czy możecie dodać traceability do mojego oprogramowania produkcyjnego?

  Zależy to od kilku czynników. Po pierwsze od możliwości integracji wykorzystywanego oprogramowania. Po drugie od danych, które oprogramowanie to zbiera. Jeżeli są one wystarczające i jeżeli istnieje jakakolwiek racjonalna ścieżka integracji to tak - możemy dodać dedykowany moduł traceability.

 • Nasz klient wymaga dostarczenia traceability konkretnych partii produktowych. Czy jest to możliwe?

  Oczywiście. Rejestrując traceability każdego z wyrobów z osobna możemy grupować je w logiczne całości (np. partie) i następnie przygotowywać raport, dla całej grupy. Nie ma w tym zakresie żadnych ograniczeń. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że każda partia może składać się z różnych partii komponentów użytych do produkcji. W konsekwencji podział logiczny powinien być spójny z partiami komponentów.

 • Jak prześledzić problemy jakościowe w wyrobach?

  Znając całą ścieżkę produkcyjną od pojawienia się surowców i komponentów po gotowy wyrób możemy przeanalizować, na jakim etapie powstały problemy jakościowe. Dodatkowo jesteśmy w stanie wskazać, gdzie problemy te mogą jeszcze wystąpić, lub jakie inne produkty powstały w tym samym czasie z tych samych surowców i komponentów.

 • Czy możecie dostarczyć rozwiązanie traceability, które zostanie certyfikowane przez zewnętrzny podmiot?

  Tak. Możemy oprzeć traceability o blockchain, technologię która nie pozostawi możliwości ręcznego ingerowania w dane. Nie pozwala również na ingerowanie w łańcuch danych, co w przypadku traceability może być szczególnie przydatne. Dzięki skorzystaniu z tej technologii można zagwarantować, że łańcuch odwzorowuje dane zarejestrowane na produkcji w formie niezmienionej.

 • Obawiamy się, że rejestrowanie traceability wpłynie na wydajność produkcji. Czy jest to słuszna obawa?

  Nie. Rejestrowanie danych powinno odbywać się w sposób całkowicie naturalny dla operatorów produkcyjnych lub w sposób całkowicie automatyczny. Dane mogą być rejestrowane na podstawie kodów kreskowych, kodów QR czy znakowania RFID/NFC. Integracja z oprogramowaniem produkcyjnym powinna pozwalać na pozyskiwanie tych danych niejako w tle, bez ingerencji operatorów czy kierownika produkcji.

Oprogramowanie dedykowane


 • Czego mogę się spodziewać podczas pierwszego spotkania?

  Pierwsze spotkanie to kluczowy moment, w którym inicjuje się owocną współpracę. Naszym priorytetem jest dogłębne zrozumienie Twoich potrzeb biznesowych, dlatego rozpoczniemy od szczegółowej analizy specyfiki Twojej działalności, celów i wyzwań. Następnie przedstawimy Ci nasze propozycje, opierając się na wieloletnim doświadczeniu i bogatej wiedzy eksperckiej. Spotkanie będzie również doskonałą okazją do zadawania pytań i rozwiania wszelkich wątpliwości. Nasz zespół z chęcią odpowie na wszystkie Twoje pytania, abyś miał pewność, że obrany kierunek jest zgodny z Twoimi oczekiwaniami.

 • Jakie informacje muszę przygotować przed pierwszym spotkaniem?

  Pierwsze spotkanie z nami to niezwykle ważny etap, który determinuje dalszy przebieg całego procesu tworzenia dedykowanego oprogramowania. Aby pierwsze spotkanie było owocne, warto przygotować informacje o Twojej firmie, jej celach biznesowych, funkcjonalnościach oczekiwanych od oprogramowania, budżecie i harmonogramie projektu, a także o istniejących systemach i integracjach. Dokładne odpowiedzi pozwolą nam stworzyć spersonalizowaną ofertę i oprogramowanie idealnie dopasowane do Twoich potrzeb.

 • Czy muszę stworzyć brief projektu przed pierwszym spotkaniem?

  Stworzenie briefu projektu nie jest konieczne, ale może ułatwić nam zrozumienie Twoich potrzeb i przygotowanie się do pierwszego spotkania. Sama struktura tego dokumentu nie musi być sformalizowana. Mogą to być notatki, rysunki, lista założeń lub bardziej złożone struktury. Im więcej informacji nam przekażesz, tym lepiej przygotujemy się do rozmowy o konkretach.

 • Jak długo trwa proces tworzenia dedykowanego oprogramowania?

  Czas trwania procesu tworzenia dedykowanego oprogramowania zależy od jego złożoności. Proste aplikacje mogą być gotowe w kilka tygodni, podczas gdy bardziej skomplikowane projekty mogą potrwać kilka miesięcy.

 • Czy przekazujecie prawa autorskie?

  Choć formalne zbycie praw autorskich do oprogramowania jest prawnie niemożliwe, oferujemy rozwiązanie o niemal identycznym efekcie – przekazanie autorskich praw majątkowych. W praktyce oznacza to, że nasi klienci stają się pełnoprawnymi właścicielami oprogramowania. Swobodne dysponowanie rozwiązaniem pozwala bez przeszkód przekazywać, licencjonować i sprzedawać wytworzone oprogramowanie, a także rozwijać je dalej dopasowując do rosnących potrzeb.

Jesteś gotowy, żeby porozmawiać o swoim projekcie?