Rodzaje umów zawieranych z software housem - NDA, SLA, MSA, SOW

Inne, Aplikacje • 22.04.2023 • 6 minut

Wstęp


Współpraca z software housem wiąże się z szeregiem formalności, których dopełnieniem jest podpisanie stosownej umowy. Dokument ten określa prawa i obowiązki obu stron, zabezpieczając interesy zarówno klienta, jak i firmy programistycznej. Poniżej przedstawiamy charakterystykę czterech kluczowych umów, z którymi możesz się spotkać.

NDA - Umowa o zachowaniu poufności (Non-Disclosure Agreement)


Cel: Zapewnienie poufności informacji poufnych udostępnianych przez klienta w trakcie współpracy.
Treść:
Określenie informacji poufnych (np. dane techniczne, know-how, strategie biznesowe).
Zobowiązanie do zachowania poufności i zakaz ujawniania informacji stronom trzecim.
Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych.
Możliwość żądania zwrotu lub zniszczenia informacji poufnych po zakończeniu współpracy.

SLA - Umowa o poziomie świadczenia usług (Service Level Agreement)


Cel: Określenie standardów i parametrów świadczenia usług, gwarantując ich wysoką jakość i dostępność.
Treść:
Definicja poziomów SLA (np. czas reakcji na zgłoszenie, dostępność serwisu, czas naprawy awarii).
Mechanizmy monitorowania i pomiaru parametrów SLA.
Konsekwencje niedotrzymania SLA (np. kary umowne).
Procedura zgłaszania i rozwiązywania problemów.

MSA - Umowa o świadczenie usług (Master Service Agreement)


Cel: Określenie zakresu, specyfikacji i harmonogramu realizacji projektu.
Treść:
Szczegółowy opis funkcjonalności i wymagań projektowych.
Harmonogram prac i etapy realizacji projektu.
Wskazanie ceny i sposobu płatności.
Postanowienia dotyczące praw autorskich i licencji.
Procedura odbioru i testowania projektu.

SOW - Specyfikacja zakresu prac (Statement of Work)


Cel: Uzupełnienie umowy MSA, szczegółowo opisując zakres prac do wykonania.
Treść:
Lista funkcjonalności i modułów oprogramowania.
Opis specyfikacji technicznych i wymagań systemowych.
Szczegółowy harmonogram realizacji poszczególnych etapów projektu.
Wskazanie zasobów i kwalifikacji zespołu projektowego.

Podsumowanie


Zrozumienie rodzajów umów zawieranych z software housem jest kluczowe dla wyboru optymalnego rozwiązania, odpowiadającego specyfice projektu i zapewniającego bezpieczeństwo obu stronom.

Pamiętaj


Dokładne zapoznanie się z treścią umowy przed jej podpisaniem jest niezbędne dla uniknięcia nieporozumień.
W razie wątpliwości warto skonsultować się z prawnikiem.
Dobór odpowiedniej umowy zależy od specyfiki projektu, zakresu prac i wartości kontraktu.
W treści umów warto zwrócić uwagę na precyzyjne definicje, terminy realizacji, mechanizmy kontroli i kary umowne.

O autorze

Milena jest odpowiedzialna nie tylko za opiekę nad kluczowymi klientami firmy, ale przede wszystkim za nawiązywanie nowych relacji biznesowych naszego software house. Z zaangażowaniem dba również o potrzeby wewnętrzne, zapewniając niezakłócony proces biznesowy. Dzięki jej pracy aveneo jest silnym i stabilnym software house.

Milena
Business manager & developer
Jesteś gotowy, żeby porozmawiać o swoim projekcie?